Cách chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất ở?

Luật sư tư vấn

Theo khoản 1 điều 57 Luật Đất đai năm 2013, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Khoản 2 điều này quy định, khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 điều này, người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

Với quy định nói trên, bạn có thể làm hồ sơ đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

Tuy nhiên, việc có được chuyển đổi hay không, cơ quan nhà nước có thẩm quyền còn phải căn cứ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt cũng như nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, chuyển mục đích sử dụng đất của đương sự được quy định tại điều 52 Luật Đất đai.

Về thủ tục: Bạn cần nộp đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (theo mẫu) và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đến Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi có đất để được xem xét, giải quyết theo trình tự luật định.

Về nghĩa vụ tài chính, do bạn không nói rõ đất nông nghiệp mà bạn sử dụng có nguồn gốc thế nào nên chúng tôi không thể trả lời chính xác. Tuy nhiên, về cơ bản, bạn phải nộp số tiền chênh lệch giữa tiền sử dụng đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Để biết chính xác bạn có thể nhờ cán bộ tài nguyên môi trường tính toán cụ thể theo thực tế hồ sơ trên cơ sở bảng giá đất tại địa phương nơi có đất.

Luật sư Vũ Tiến Vinh

Công ty luật Bảo An, Hà Nội

0 Replies to “Cách chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất ở?”